آدرس: تهران،خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان ۲۲ بهمن خيابان شهيد احمدي کوچه گلستان ۲، پلاک ۵۰ واحد ۸
کدپستی: ۱۴۷۳۱۹۵۵۸۹